ഇത്രയും ആയുധങ്ങൾ പിന്നീട് നിരോധിക്കേണ്ടിവന്നു….!

ഇത്രയും ആയുധങ്ങൾ പിന്നീട് നിരോധിക്കേണ്ടിവന്നു….! ആയുധസേനയിൽ വളരെ അധികം പ്രാവിണ്യം നേടിയ ഒരു രാജ്യം തന്നെ ആണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ധ്യയുടെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്തു പരീക്ഷിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരുപാട് ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഡിഫെൻസ് ഫോഴ്സിലും ചെന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ ചാമ്പൽ ആക്കാനുള്ള തരത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൻ വളരെ അതികം ചാൻസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്രയും അതികം ആയുധ ശേഖരണം തന്നെ ആവും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഏതൊരു രാജ്യമായാലും ആ രാജ്യത്തിൻറെ വരുമാനത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെ അവിടുത്തെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക ആണ് ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ വിനയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ ഇന്ന് പലരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ട അത്രയും അപകടം നിറഞ്ഞ ആയുധങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. ഒരു പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഓരോ ആയുധങ്ങൾ ഒക്കെ എങ്ങാനും പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ നാട് മൊത്തത്തിൽ കത്തി ചാമ്പലായേക്കാം. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *