മൃഗങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും…!

മൃഗങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും…! നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒക്കെ ആയി മൃഗങ്ങളെ പ്രകോപിതൻ ആകുന്നതിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂടുതൽ ആയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളര്ത്തുന്ന പൂച്ച പട്ടി പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ ആണ് അത്തരത്തിൽ പ്രകോപിതൻ ആക്കാറുള്ളത്. എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ.. വന്യ മൃഗങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ പ്രകോപിതർ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ച മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടിയ പണി. ഇത്തരത്തിൽ പണി വാങ്ങി കൂട്ടുന്നത് എത്രയോ അപകടകരമാണ് എന്ന് നിങ്ങക് ഇവിടെ കാണാം. തെറ്റായ മൃഗത്തിനോട് ആണ് ഈ കൂട്ടാ4 അടികൂടാൻ പോയത് എന്ന് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസിലാകും.

അതിൽ ഒന്നാണ് കുറച്ചു കാണ്ടാമൃഗം പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവർക്കു നേരെ കല്ലും കാമ്പും ഒക്കെ എറിഞ്ഞു കൊണ്ട് അവരെ ദേശ്യത്തിൽ ആക്കിയത്. കാണ്ടാമൃഗം കാട്ടിലെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വളരെ അധികം പകടകാരി ആയ ഒരു മൃഗം തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കണ്ട മൃഗത്തെ ഒകെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രകോപിയതാണ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ലലോ. അത്തരത്തിൽ മൃഗങ്ങളോട് കളിച്ചു പണി വാങ്ങിയ കുറച്ചു മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *