ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂറ്റൻ ബൈക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിനുമുന്നെ കണ്ടുകാണില്ല….!

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂറ്റൻ ബൈക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഇതിനുമുന്നെ കണ്ടുകാണില്ല….! ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള ബൈക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെകിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ഇതാദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വളരെ നിഹപ്രയാസം പോകുന്നതിനും സാധങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതും ഈ വാഹങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് വളരെയധികം സാധിച്ചു എന്നുതന്നെ പറയാം. തന്മൂലം ഒരുപാടധികം സംസ്ഥാങ്ങളും രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനമാണ് ബൈക്ക്. ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരുംതന്നെ ഇല്ല.

ഇന്നത്തെ യുവ തലമുറക്ക് ഇഷ്ട്ടപെട്ട നിരവധി വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ ബൈക്കുകൾ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ പേരും ഇഷ്ട്ടപെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കണം എന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ബൈക്ക്. എല്ലാ ആളുകളുടെയും ആദ്യത്തെ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നതും ബൈക്ക് തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്ക് ഓടിക്കാത്തതായി ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ബൈക്കുകൾ ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഭീകര വലുപ്പത്തിൽ ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത റോഡിലൂടെ ഓടിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *