ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാളയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ..! (വീഡിയോ)

നമ്മളുടെ ലോകത്തു മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഉൾപ്പടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് അതികം ജൈവ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയിൽ പല വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏറെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മലയാളികൾ ഉൾപ്പടെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും പരിചയമുള്ള നാൽക്കാലി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട സസ്യബുക്ക് ആയ ഒരു ജീവിയാണ് കാള.

കേരളത്തിൽ പൊതുവെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ട്രാക്ടറുകൾക്ക് പകരം നിലമുഴാനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാളകളെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പുറകിൽ ചക്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു കാളവണ്ടി എന്നപേരിൽ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കാളകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്കും കാളകളെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് അവർ കാണുന്നത്. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പശുവിന്റെ വലുപ്പമുള്ള കാളകളെയാവും നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇരട്ടിവലുപ്പമുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാളയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

There are many kinds of living things in our world, including humans and animals. With a lot of biodiversity, we can see a lot of different things on this earth. The bull is a plant book belonging to the quadrilateral species known to all Indians, including Selvamalai.

In Kerala, bulls were generally used in the past to replace today’s tractors with ground ing and so on. Moreover, bulls were also used to carry goods under the name bullock cart with wheels mounted on the back of it. But by the time they move away from Kerala and enter North India, they see bulls as a symbol of God. We have generally seen bulls the size of a cow that we usually see in our country. But you can see the world’s largest bull twice the size of that with this video. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.