ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുതിര..!(വീഡിയോ)

കുതിരകൾ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളതും നിരുപദ്രവകാരിയുമായ മൃഗമാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിനതിന്റെ പുറത്തു കയറി ഒരു സവാരി നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. അത്രയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതും ഒന്ന് കാണാനും തൊടാനുമെല്ലാം ആഗ്രഹമുള്ള ജീവികൂടിയാണ്.

സാധാരണയായി കുതിരകൾ സസ്യബുക്കുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിരയതും പുല്ലുമെല്ലാം ആണ് ഇവയുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇവയ്ക്ക് മറ്റുള്ള മൃഗത്തേക്കാൾ ഭാരം ചുവന്നു ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനും വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണയായി മനുഷ്യനേക്കാൾ കുറച്ചു അടി വലുപ്പമുള്ള കുതിരകളെയാണ് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്തു നമുക്ക് കയറാൻ അതികം പ്രയാസമില്ല. എന്നാൽ സാധാരണ കുതിരകളേക്കാൾ ഇരട്ടിവലുപ്പവും താടിയും ഉള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുതിരയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Horses are more beautiful and harmless than all animals. And no one wants to get on a ride. It is also a creature that is so dear to children and loved ones that you want to see and touch.

Horses are usually plant books and hence their food smells like grass and grass. They are lighter than other animals and can travel a long distance and run much faster. We have seen horses a little larger than humans. So it’s not too hard for us to get out of this. But in this video you will see the world’s largest horse with a beard and a double the size of the normal horses. Watch the video for that.