അപൂർവ വിഷമുള്ള അപൂർവയിനം പാമ്പിനെ പിടികൂടാൻശ്രമിച്ചപ്പോൾ…! (വീഡിയോ)

ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിഷമുള്ള ഇഴജന്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. പാമ്പ് വളരെ അപകടകാരിയും ആരെയും കൊല്ലാൻ അത്രയ്ക്കും ശേഷിയുള്ള വിഷം ഉള്ള ഒരു ജീവികൂടെ ആണ്. പാമ്പുകളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും വിഷമുള്ളതുമായ ഒരു പാമ്പാണ് രാജവെമ്പാല. ഇവയാണ് ലോകത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമുള്ള പാമ്പായി കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇതുമാത്രമല്ല കുറെയധികം പാമ്പുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.

പൊതുവെ പാമ്പുകൾക്കെല്ലാം ഒരു പൊതുവായ നിറത്തോടുകൂടിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കാറുളളത്. അത് ഒന്നെങ്കിൽ കറുപ്പോ, മഞ്ഞയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാരനിറമോ എന്നിങ്ങനെ. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അതിൽ നിന്നീളം വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടെത്തിയ ഒരുപാമ്പിനെ വാവ സുരേഷിന്റെ സഹായത്തോടെ മുന്നേ പിടികൂടി കാറ്റിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത ദേഹമുള്ള ഈ പാമ്പിന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്വർണ നിറത്തോടുകൂടിയ വലയം പോലെ ഒരു കൗതുകം തന്നെയാണ് ഇതിനെ കാണാൻ. എന്നാൽ അതിനേക്കാളും എല്ലാം കൗതുകവും ഒരു അത്ഭുതവും തോന്നുക ഇതിന്റെ വിഷത്തിന്റെ പറ്റി അറിയുമ്പോൾ ആയിരിക്കും. ഉഗ്രവിഷമുള്ള വ്യത്യസ്തയിനം പാമ്പുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപെട്ട ഒരുതരം പാമ്പാണ് ഇത്. ഇതിനെ വീണ്ടും വാവ സുരേഷ് അവിചാരിതമായി കണ്ടെത്തുകയും പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച കരയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

The snake is one of the most venomous creepers in the world. The snake is very dangerous and a poisonous creature capable of killing anyone. Rajavempala is one of the largest and most poisonous snakes. They are considered the most venomous snake in the world. Not only this, we can also see many snakes.

Snakes in general can see with a common colour. Whether it’s black, yellow, or grey. But you can see through this video the cry that happened when Wawa Suresh unexpectedly discovered it again and tried to capture it. Watch the video.

Leave a Reply

Your email address will not be published.